Teta Maru 81

Mila Maru! Preju ti dodatecne vsechno nejlepsi k tvym krasnym narozeninam. Pradeda Otta.