10.6.2024
Končím můj pobyt v Řepích a přecházím do jiného podobného zařízení. Protože není jisté, jaké budou v novém prostředí podmínky pro práci s počítačem, může se stát, že naše stránky definitivně skončí. Bližší informace podám za několik dní.


18.4.2024
A konečně tady máme slavný den, kdy byly naše stránky opět oživeny. Jak vidno už nepíšeme na anglické klávesnici, ale normálně na české. Stránky nejsou dosud úplné, chybí složka ZPRÁVY 2024, ale pilně na ní pracujeme, i když se značnými obtížemi. Autor totiž není doma, pohybuje se po nemocnicích a jiných ústavech a tam práce na počítači nebývá jednoduchá.
Mimochodem, na titulu stránek najdete pár fotek prozrazujících, že autor oslavil přesně před měsícem své 90. narozeniny. K té příležitosti dostal řadu gratulací, za něž dodatečně co nejsrdečněji všem děkuje.


14.12.2023
V minulych dnech jsme zazili velmi neprijemnou situaci, kdy jsme byli obvineni, ze jsme neuhradili pravidelne poplatky, a proto bude nase domena zrusena. Ve skutecnosti vsak bylo zaplaceno a udaje se pritom nekde ztratily. Dnes tedy nastal obrat, vse se vysvetlilo, pracovnici strediska podpora@nic.cz doklady nasli a nase existence na pristi rok je zajistena.


22.2.2023
A je to tady! Po 65 dnech jsme se do kali, bylo n m p id leno nov u ivatelsk jm no i nov heslo, a t m p dem je zase na e dom na v teru. Jsme astni a jsme vd ni, e zase v echno funguje - zrovna na Popele n st edu. Zapla P n B h!


6.2.2023
Mail v em
Dne 6. nora 2003 zalo il Otto Musil spolu se sv m vnukem Martinem imkem internetovou dom nu www.ottomusil.cz. Znamen to, e v t chto dnech by se m ly oslavovat dvac t narozeniny tohoto podniku. Nebudou. V polovin prosince minul ho roku implantovali do na ich str nek (pravd podobn ru t ) hacke i p r nevhodn ch obr zk , kter doslova rozzu ily veden firmy Microsoft. " en takov p ny (angl. stunk)" napsali ve sv m posudku "je v naprost m rozporu se z sadami, jimi se na e organizace v dy dila, a proto mus b t tyto str nky okam it zru eny". S t mito vlastn stejn mi "d re ky" (hacke i z ejm nic jin ho nemaj ) se mezit m setk v ada provozovatel web , pe liv je vymaz vaj a samoz ejm je ani nenapadne, e by m li sv str nky zru it (do stejn ho soudku pat i l iv zpr va na Twitteru esk ho prezidenta Petra Pavla, oznamuj c jeho mrt , a ani tento et ov em nebude kv li ur liv vlo ce zru en). Tak se zd , e jedin na e dom na bude nespravedliv a hloup likvidov na d ky zlomysln m aktivit m, kter z ejm souvis s ruskou v lkou. Obsah na ich str nek byl v dycky skromn , v novali jsme se dom c m a rodinn m z le itostem, p edev m d tem z rodu Musil . Jedna americk organizace, kter se v nuje kritick mu sledov n web ve sv tov m m tku, vyznamenala sv ho asu na e str nky za vzornou podporu a upev ov n rodinn ch vztah . Kdy se dnes pod v te na internet, najdete tam na na adrese trosky a do data jejich zablokov n (DEN K 2022). Jejich osud je zpe et n a General Directory, kter pe uje o esk weby, je z ejm definitivn odstran . V nujte jejich pam tce tichou vzpom nku.
Otto Musil a jist i Martin imek


25.11.2022
Vypad to, e Microsoft pro v t kou krizi. Po ta je pomal jako snad je t nikdy. Od zapnut do rozsv cen monitoru uplyne asto 20 a 30 minut, internet v t inu dne nefunguje a na n server se dostaneme tak jednou za dva dny. Tento stav mne v ak nijak neroz iluje, proto e to odpov d m mu zdravotn mu stavu. Vid m, e p i el as, aby na e str nky skon ily tak, jak asi brzy skon m i j . koda, e se asi u nedo k me t k en dvac tky trv n str nek, kter by se dos hlo 6.2.2023. D kuji v em, kte na e v plody ob as sledovali, n kdy jsme pro vali astn chv le, hlavn s d tmi, i kdy n kter m mamink m se zd lo uve ej ov n jejich fotek na internet p li nebezpe n . P esto jsme se do kali dokonce sv tov ho ocen n , kdy jak si americk organizace n s p ed n jak m rokem prohl sila za nejlep webov str nky s rodinn m obsahem. Od t doby je ov em v echno skromn j , byly jin starosti, prod l vali jsme covid a te m me hr zu ze stra n v lky, kterou provozuje p ed tv bezradn ho sv ta rusk lenec. Z nik je mo n bl zko, a tak nezb v ne se rozlou it.
D kujeme za va i p ze a a v s B h chr n ode v eho zl ho!
Va i Otto Musil (a jist i Martin imek).


1.10.
Ukazuje se, e jak koliv obr zky na na ich str nk ch n kter m na im bl zk m vad . Proto jsme se rozhodli obrazovou st zcela potla it a postupn p ej t na pouh texty. Bude to jak si r ja v na em stylu. V muslimsk m sv t je jak koliv zobrazov n lid , zv at a jin ch iv ch bytost zcela zak z no (za alo to u p ed stalet mi, kdy ve ker obrazy svat ch v katedr le Hagia Sophia byly v okam iku, kdy se toto posv tn m sto stalo me itou, vymaz ny nebo aspo zakryty z clonou). Jak je z ejm ze sou asn ho Afgh nist nu, plat z kaz tak pro televizi, film, internet, obr zkov asopisy apod. Zaveden tresty u ostr r ji jsou pro zobrazova e opravdu krut (od zbi ov n po useknut rukou a po smrt), ov em u n s se dosud neuplat uj , aspo ne b hem ivota (po smrti v ak m e vin k klidn p ij t do pekla, pokud tam na druh stran vl dne All h).
A tak v dob , kdy n s sv t zavaluje ze v ech stran obrazy, kdy ve ve ern ch zpr v ch je dovoleno hlasateli pron st jedinou v tu (dv v ty jsou podle re is r u na hran ) a pak n sleduje n kolikaminutov podrobn ot, kdy d ti od mali ka dostiv sleduj i samy zobrazuj ivot a podle u itel se jen s obt emi u ten textu, kter je odpuzuje, kdy u od st edov ku mni i, kte ru n opisovali svat knihy a uv domovali si, e f dn str nky pln p smen je t eba n jak o ivovat obr zky, kter dodnes obdivujeme, se my, tv rci internetov ch str nek zav r me do jak si ultrakonzervativn klece. kde jsme ka d mu pro sm ch. Ale ivot se neust le vyv j a v ka d m okam iku n kdo zv t z a n kdo prohr v - tak uvid me, jak to nakonec dopadne.


1.8.
T i astn maminky n dhern ch d ti ek (jedna jich m po ehnan ch est a ek sedm , druh dv a t et ek to prvn ) se dohodly, e d vat obr zky d t na internet m e b t nebezpe n , tak ekly dost a dn baby z rodu Musil a p buzn ch na na ich str nk ch u nenajdete. Ty star s t mto rozhodnut m nad en souhlasily (v dy spousta pedofil a terorist hroz u n s na ka d m kroku) a podpo ily ho n zorem, e ani r zn dovolen , v lety a podobn podniky se nehod zve ej ovat. Tak e i ty pomalu miz a nask t se ot zka, co n m na na ich str nk ch vlastn zbyde. Kdy se pod v te na obsah str nek jak el as, a uvid te, e lidi ky, d ti ky, proch zky a v lety spolu s kulturou byly odjak iva jejich hlavn n pln , zjist te, e bez t chto skute nost str nky dost podstatn zchudnou a tak se sn i po et jejich n v t vn k . U te si st uj teti ky a babi ky z jin ch stran, e jim ta roztomil miminka n hle zmizela, a vysv tlen p in je pro n s dost obt n . Je t si novou situaci promysl me a mo n , e nakonec str nky zru me, ale budeme to d lat po t ch 18 letech s velkou l tost . Koho napad n jak moudr e en , nech n m porad .


6.2.2022
P ed 19 lety zah jili Otto Musil (87) a Martin imek (34) provoz internetov ch str nek ottomusil.cz.


15.1.2021
Skon il p enos offline od 7.1.2020 do 14.1.2021
Dnes za n u trval p enos online. Na e str nky najdete b hem n kolika dn i na sv m mobiln m telefonu, pokud m te internet.


20.10.2020
Tak jsme kdysi za nali a tak nyn douf me je t chv li pokra ovat. Zat m bez koment e, proto e vy izov n obnoven registrace je neuv iteln zdlouhav .


21.3.2007
Uv d me dnes do provozu str nku, kter je d lem dvou autor . e ka d z nich m jin pohled na sv t, dokazuje mimo jin i skute nost, e v kov rozd l mezi nimi je 53 let.

I kdy by leckdo mohl nam tnout, e takov vztah nem e m t velkou perspektivu, n m to prozat m klape a tahle str nka bude toho d kazem.

Nav tivte n s aspo as od asu a dozv te se, jak pokra ujeme.


© Otto Musil a Martin imek


otto.musil@volny.cz                                                                      simek.junior@volny.cz